جمع فعالی از مردم باقرشهر با حضور در ستاد مرکزی آیت اله موسوی وادقانی